Looking for more resources for supporting parents during COVID-19? Visit the Start Talking Now Facebook page.

Iin me Saam

You are here

Home » Iin me Saam

Mei wor ekan link ngeni wepsait, epwe anisuk ika mei wor omw kapaseis:

En chon aiti noum kana ren ar repwe weweiti met mei ngaw ren drugs.

Nap seni chiechier. Nap seni ekan aramas re kuna me non kachito. Ina popwun a men euchea an noum kana repwe kaeosenuk ar resapw angei maruwana, sakaw, me ekewe metoch mei ngaw ren drugs, mei pwan euchea ar repwe kaeo an mei mirit, pwan sinei met repwe for nupwen ra nom non fansoun weires.

Mei pwung pwun mei saro weires ach sipwe fos ngeni nouch ren ekei metoch, nge sa sinei meren saintis pwun amen fokun euchea ach fos ngenir ren ekei metoch pwun e pwari pwun kich mei tonger, kich mei eucheani ar repwe nonomweoch. Ami fansoun porous mei tongeni mochomwoch, o ese kon pwan euchea an epwe tam ami fansoun porous. Iei ponuon ekei ekkoch sakkun kapaseis an noum kana repwe eisinuk faniten sakaw me maruwana, an omw kopwe monota ngeni ami fansoun porous. Kich aramas sise nono, ina popwun ponuon kapaseis mereomw epwe feito seni met ka kuna me met ka sinei meren omw pwisin kuna me non manawomw. Mei euchea epwe wor ach fansoun aporous fengen me nouch kewe pwun mei anisi me apochokuna nonomwun manawer.

Iwe iei ekei link ngeni ekei aninis won met kopwe tongeni ani aporous ngeni noum kewe won:

Ekkei aninis ngeni iin me saam me ekewe chon tumwunun.

Awora fansoun ngeni noum kewe, anapano ami fansoun poporous fengen, o pwan kukunou fengen, urumwot fengen me apwapwa fengen!

En mei tongeni anisi noum kewe ar resapw ekkeki pwun repwe angei maruwana, sakaw, pwan drugs ika pwe ke pwun o anapano ami fansoun nonom fengen, awora kianin ika kinikinin met ka finata pwe annukun non imwomw, me tumwuneoch ngeni nonomur.

Achocho ne tumwuneoch ngeni nonomwur.

Nouch kewe ra tongeni ar resapw uun ika kanengeni maruwana, sakaw, me drugs ika pwun iner kewe me semer re achocho ne kakapas ngenir. Pwun kopwe tumwuneoch ngeni nonomwur.

 • Awora engon me nimwu minich omw fansoun ngeni noumw kewe iteiten ran.
 • Opwe fori ekoch metoch mei apwapwa nefinemi.
 • Pwar ngenir omw pwapwa me tipew ngeni met ewe ra finata mei eoch.
 • Mwongo fengen.

Awora omw anuk epwe fateoch memwan.

Awora omw anuk epwe fateoch memwan, nikitu, achocho ne achema ngenir omw kewe annuk. Pwun epwe afata ngenir kinikin met mei eoch me met mei ngaw o met resapw fori me met repwe fori:

 • Awora omw kakapas ngenir chok won met ke mochen senir.
 • Kopwe apwungur fan tipetekison ne nikitu, iteitan ar mwanino.
 • Kopwe anisi noum kewe ren nefiner me chiener, epwe fokun eoch.
 • Aiti noum kewe ar repwe sinei ar repwe era APW ngeni drugs.

Kopwe sinei met noum kewe ra fori iteitan.

Kopwe sinei met noum kewe ra fori, ia ra no ia, me io re fiti, iteiten fansoun meinisin. Anisir ne akota met repwe fori nge epwe mwirinno me apwapwa. Chechemeni omw kopwe eisinir ekkei nimwu kapaseis:

 • Ia kopwe no ia?
 • Met kopwe fori?
 • Io chienomw?
 • Inet kopwe niwiniti imwomw?
 • Epwe wor sakaw, maruwana, ika drugs iana kopwe no ia?

Ikefan efeiengawen chon angei sakaw, maruwana, me drugs ngeni ekewe mei chok kukun irier?

Ekan rekan chok angei sakaw, maruwana, me drugs me nekukunur, aa ngenir ar repwe uwesino won, me pwan awora ngenir ar semwen, chipwang non sukul, o pwan aweiresi ar kuneokun ar angang ren an ngawono iter me pwan an ese naf ar sinei. Ika pwun ke angei maruwana, sakaw, me drugs:

 • Mei tongeni ataieno eochunon tupwuen ekewe mei kukun ierir. Sakaw, maruwana, me drugs mei tongeni angawano ekewe kinikinin non tupwuach e nemeni ach mwokutukut, ach ekiek me mirit, ach achema metoch, ach kaeo metoch, me pwan ach finata metoch non ach mirit. Pokiten esamwo unus masowen non tupwuen ekan iir mei chok kukun, amen fokun ngawengenir ekkei metoch.
 • Uwei ngenir ar uwesino won. Ekan semirit re angei sakaw nge ese mwo tori engon me nimwu ierir, iwe mei mecheres ar repwe osukosuk ren sakaw ika ra wate. Pwan ekewe re angei maruwana nge ese mwo tori engon me wanu ierir, iwe amen mecheres ar repwe uwesino won maruwana, mwen ekewe resamwo angei.
 • Mei nom nein ekewe unungat metoch mei enieno at me nengin: Akseden (mei pachonong trafiik, mano, me pwan mano ren ar mwonumw), ninino aramas, me pwan suwisait.

Sinei efeiengawen chon angei sakaw, maruwana, me drugs ngeni ekewe mei chok kukun irier.

Opwe aninis fengen me noum kewe ne tumwuneochu nonomwumi.

Anisi noum kewe ne aitir ifa usun nonomwun emon mei mirit, aitir ifa usun ar repwe setini ar goal, o pwan pwomweni usun an mei mirit a fori nupwen a fis och metoch mei aweiresi aramas.

 • Setini och goal: Ika pwun ke setini och goal, iwe mei tongeni uwei ngeni aramas ar repwe nuku pwun mei euchea met ra ani angang. Ika mwo mei weires masowen ikenai, mei euchea ach sisapw eurek. Awora fansoun ami aporous fengen me noum kewe ren an epwe ifa usun nonomwur ika ra wate.
 • Kaeo ngeni an epwe eoch nonomwuch: Ika pwun mei eoch met sa ani, naf ach onut, pwan wor fansoun ach eksersais, iwe mei tongeni anisi inisich me ach ekkiek. Fori kokotun ika anukun non imwomw (ren kunokun mwongo), pwun mei tongeni aiti noum kewe repwe kaeo ngeni ar repwe eucheani nonomwur. Awora fansoun an ami me noum kewe opwe pomweni o apochokuna nonomwumi.
 • Pomweni usun an emon mei mirit nupwen a fis och metoch mei aweiresi aramas: Mei euchea an noum kewe repwe sinei met sokun activitis iir mei tongeni fori ika pwun e chou netiper ren och metoch, ika non ar eurek. Awora ami fansoun fengen me noum kewe, ne pomweni met sokun activitis iir mei tongeni fori – maman fengen foun porr nukun imwemi kana, no kunoufetan nukun imwemi kana, awora fansoun ami opwe chunga, nge mei pwan eoch ika re chok kaeo ngeni ar repwe anea seni nampa ew ngeni nampa engon nge repwe epungano foun meser non ar repwe ngaseta o pwan ngaseti.

Kut omw aninis.

Mei och omw kopwe tungor ren an epwe wor aninis ngonuk me noum kewe! Meinisin ekkei aninis fan mei pwan tongeni fiti TSR 711 me aninisin awewen kapasen non fonuach.

 • Teen Link ew aninis ese kamo, ew nampa noum kana mei tongeni kokori, ika mak ngeni ika fos ngeni emon pinor seni kunok 6:00 ngeni kunok 10:00 nepwin PT. Noum kana iir mei tongeni fos ngeni emon ren met ese nifinifin a osukosuka non ar ekkiek. Pesengeni noum kana repwe kokori, ika mak ngeni 1-866-TEENLINK (833-6546). Mwan me fefin iir mei pwan tongeni kokori Teen Link o fos ngeni emon dokterin ekkei metoch ren maruwana, sakaw, ika drugs. Fisit www.teenlink.org ika mei wor omw kapaseis ika en mei need aninis.
 • Washington Recovery Help Line ew praifet nampa kich mei tongeni kokori ika kich mei need ar aninis ren ekewe ra nonom won ekkei metoch ika ekewe mei wor osukosuken non mokurer. Kokori 1-866-789-1511 ika fisit WARecoveryHelpLine.org ika mei wor omw kapaseis ika en mei need aninis.
 • Washington Listens mei tongeni anisi ekena iir mei netipeta, soun eurek, ika osukosuk non ar ekkiek. Mei suuk Sarifan ngeni enimwu seni kunok 9:00 nesosor ngeni kunok 9:00 nepwin, mei pwan suuk non weekend seni kunok 9:00 nesosor ngeni kunok 6;00 nepwin PT. Fisit ei wepsait ren Washington Listens portal ika mei wor omw kapaseis ika en mei need aninis.