Looking for more resources for supporting parents during COVID-19? Visit the Start Talking Now Facebook page.

Cov Niamtxiv thiab Cov Saib Xyuas

You are here

Home » Cov Niamtxiv thiab Cov Saib Xyuas

Thov nias ntawm no yog xav saib phab vej xaij no ua lus Hmoob

Phab no muaj ntaub ntawv txog:

Koj yog tus neeg uas muaj feem cuam tshaj rau koj tus menyuam paub txiav txim zoo txog kev haus yeeb tshuaj.

Tshaj li lawv tej phoojywg. Tshaj li tej neeg nrov npe. Vim li ntawv thiaj li tseem ceeb rau koj tham nrog koj tus menyuam txog kev tsis txhob mus haus xas, haus cawv, lossis lwm yam yeeb tshua, thiab kom lawv paub txiav txim zoo, nrog rau yuav tswj tej kev nyuaj siab li cas.

Kev nrog koj tus menyuam tham txog tej no yeej tsis yooj yim hlo, tiamsis tej kev tshawb fawb qhia pom tias yog ib yam uas tseem ceeb tshaj uas koj ua tau los qhia tias koj txhawj txog lawv, tsim tsa kev cai kom lawv paub, thiab pab kom lawv nyob nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo. Tsis tas yuav npaj zoo zoo mam li hais, tiamsis tham kom luv thaum koj siv sijhawm nrog koj tus menyuam xwb twb zoo lawm. Ntawm no yog lus teb rau cov lus nug uas koj tus menyuam kuj yuav nug txog lawv kev haus cawv thiab haus xas, los pab kom paub npaj rau tej kev sib tham no. Nyias yeej txawv nyias, ces nco ntsoov los teb kom raws li koj pom zoo. Kev sib tham tawm hauv nruab siab tuaj yuav haj yam zoo muaj ceem.

Ntawm no yog tej kev pab ntxiv yuav tham nrog koj tus menyuam li cas:

Tswvyim rau cov niamtxiv thiab cov saib xyuas.

Siv sijhawm nrog koj tus menyuam, nquag sib tham, thiab ua tej kev lom zem ua ke!

Koj yeej pab tau koj tus menyuam kom tsis txhob mus haus xas, haus cawv, lossis haus lwm yam yeeb tshuaj thaum koj sib raug zoo, hais kev cai kom tshab, thiab soj qab.

Ua kom sib raug zoo.

Cov hluas yuav tsis mus haus xas lossis lwm yam yeeb tshuaj thaum lawv niamtxiv thiab/lossis tus saib xyuas muaj feem nyob hauv lawv lub neej thiab lawv muaj kev sib raug zoo. Yuav kom muaj kev sib raug zoo:

 • Siv li 15 feeb txhua hnub los nrog koj tus menyuam ua ke.
 • Ua tej kev lom zem ua ke.
 • Pab qhia txhawb lawv thaum lawv txiav txim zoo.
 • Noj mov ua ke.

Hais kev cai kom tshab.

Hais kev cai kom tshab, hais tas li, thiab nqhuag tham txog tej kev cai no. Tsim tsa kev cai:

 • Nqhuag sib tham txog tej uas koj xav kom tus menyuam ua.
 • Qhuab qhia thiab rau txim kom tsim nyog thaum nws ua txhaum.
 • Pab koj tus menyuam muaj kev sib raug zoo nrog nws cov phoojywg.
 • Pab koj tus menyuam paub xyeej yeeb tshuaj.

Soj qab tej nws ua.

Yuav tsum paub txhua lub sijhawm seb koj tus menyuam ua dabtsi, lawv mus rau qhovtwg, thiab lawv nrog leejtwg ua ke. Pab lawv npaj ua tej kis las uas nyab xeeb thiab lom zem. Nco ntsoov nug 5 lo lus nug no:

 • Koj mus rau qhovtwg?
 • Koj mus ua dabtsi?
 • Koj yuav mus nrog leejtwg?
 • Koj yuav los tsev thaumtwg?
 • Puas yuav muaj dej cawv, xas, lossis lwm yam yeeb tshuaj?

Tej kev phom sij ntawm kev haus cawv, haus xas, thiab lwm yam yeeb tshuaj yog dabtsi?

Thaum cov hluas haus cawv, haus xas, thiab lwm yam yeeb tshuaj thaum lawv tseem hluas ces yuav ua rau lawv quav tej yam no thiab muaj lwm yam mob nkeeg, kawm tsis tau ntawv, thiab yuav nrhiav tsis tau haujlwm ua vim lawv raug ntes thiab tsis muaj txoj kev kawm ntawv. Kev haus xas, haus cawv, thiab lwm yam yeeb tshuaj:

 • Yuav ua mob rau lub hlwb uas tseem tab tom nthuav loj tuaj. Dej cawv, xas, thiab lwm yam yeeb tshuaj cuam tshuam tau lub hlwb txoj kev tswj tus kheej, kev cim xeeb, kev kawm thiab kev paub txiav txim zoo. Vim lub hlwb ntawm cov hluas tseem loj hlob, ces yuav ua mob tau yooj yim.
 • Yuav ua rau quav yeeb tshuaj dej cawv. Cov menyuam uas haus dej cawv ua ntej nws muaj 15 xyoos yuav quav tau dej cawv heev tshaj li plaub npaug thiab cov uas haus xas ua ntej muaj 18 xyoo yuav quav xas heev tshaj li plaub mus txog xya npaug tshaj li cov uas tos thaum laus mam li siv.
 • Muaj feem cuam nrog 3 txoj kev tuag uas raug rau cov hluas: Yam sis ras txog (xws li ua tsheb sib raus thiab poob pas dej), tua neeg, thiab txo tus kheej txojsia.

Mus kawm paub qhov tseeb txog cov hluas uas siv yeeb tshuaj dej cawv.

Tsim tsas tej cwj pwm zoo ua ke.

Pab koj tus menyuam paub coj cwj pwm zoo, paub muaj hom phiaj, thiab xyaum ua tej yam zoo los tswj tau kev nyuaj siab.

 • Muaj hom phiaj: Kev muaj hom phiaj yuav pab kom tibneeg muaj haus paus haus ntsis hauv lawv lub neej thiab pab lawv muaj kev cia siab. Tam sim no yuav nyuaj heev, tiamsis yuav yooj yim dua rau lawv thaum lawv xav ntsoov txog qhov zoo rau yav tom ntej.Nrog koj tus menyuam tham seb lawv xav ua dabtsi rau yav tom ntej thiab pab lawv paub npaj.
 • Cob kom paub coj zoo: Noj mov kom zoo thiab pw kom txaus yuav pab kom noj qab nyob zoo thiab kom tsis txhob nyuaj siab. Tsim tsa tej yam hauv tsev (xws li noj mov tib lub sijhawm), pab kom nws paub coj zoo, thiab nrog koj tus menyuam tham kom nws paub tias tseem ceeb npaum li cas rau nws cob nws tus kheej. Neb mam li tawm tswvyim los cob qhia seb yuav coj li cas thiaj zoo.
 • Cob kom paub tswj kev nyuaj siab: Nws tseem ceeb heev rau cov hluas los paub seb yam kis las twg pab lawv muaj kev zoo siab thaum lawv nyuaj siab ntxhov siab. Nrog koj tus menyuam paub muab tej kis las no los siv hauv lawv lub neej — tab txawm yog pov npas tom qab vaj thaum noj hmo tag, mus taug kev hauv cheeb tsam, kev kos duab, lossis suav mus txog 10 thiab ua pa tob tob thaum lawv muaj kev nyuaj siab uas lawv tswj tsis tau.

Mus nrhiav kev pab txhawb.

Yeej tsis ua cas rau koj los thov kev pab rau koj tus menyuam thiab rau koj! Tej kev pab hauv qab no muaj TRS 711 thiab kev pab txhais lus.

 • Teen Link yog ib tsab xov tooj pab dawb, zais npog, uas pab cov hluas thaum lawv hu tuaj, ntaus ntawv tuaj lossis sau ntawv sib tham nrog lwm cov hluas uas tau kev cob qhia pab lawv thaum 6 txog 10 teev tsaus ntuj sij hawm PT. Koj tus menyuam nrog lawv tham tau txog dabtsi los xij. Txhawb koj tus menyuam los mus hu, ntaus ntawv, tham chag rau 1-866-TEENLINK (833-6546). Cov neeg laus los kuj hu tau mus rau Teen Link mus tham nrog ib tus kws pab neeg thum yeeb tshuaj dej cawv. Mus xyuas www.teenlink.org yog xav paub ntxiv.
 • Washington Recovery Help Line yog ib tus xov tooj zais npog, tsis nug npe uas pab tau 24 xaub moos rau cov neeg quav yeeb tshuaj dej cawv thiab muaj mob kev nyuaj siab ntau yam. Hu rau 1-866-789-1511 lossis mus xyuas WARecoveryHelpLine.org yog xav paub ntxiv.
 • Washington Listens pab txhawb cov neeg uas tu siab, nyuaj siab, lossis ntxhov siab. Muaj neeg ua haujlwm txhua hnub Monday-Friday thaum 9 teev sawv ntxov txog 9 teev tsaus ntuj. PT thiab vas xaum vas thiv thaum 9 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj sij hawm PT. Mus xyuas lub Washington Listens lub vev xaib yog xav paub ntxiv.